Obchodní podmínky internetového obchodu Exxalent.com

Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (Exxalent.com – dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

1. Definice

V těchto Obchodních podmínkách:

 • E–shop“ znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti internet prostřednictvím internetové adresy Exxalent.com, jejíž hlavní funkcí je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;
 • Spotřebitelská smlouva“ je Kupní smlouva, kde smluvními stranami jsou na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel;
 • Prodávající“ (dodavatel) je osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy koná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který spotřebiteli nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby a taktéž podnikatel, který přímo a nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobek;
 • Spotřebitel“ (kupující) je osoba, která nakupuje výrobky nebo využívá služby pro osobní potřebu nebo pro příslušníky své domácnosti, a která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;
 • Kupující, který není spotřebitelem je  osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy koná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;
 • Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícícho představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřená momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy kupujícímu, t.j. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto okamžiku mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, které jsou vymezené kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy;
 • Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generována aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho konání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží, resp. Služby/nebo změnou množství vybraného Zboží, resp. Služby;
 • Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění;
 • Provozovatel“ znamená společnost Velorum Uno, s. r. o., IČO: 06343864, se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10;
 • Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;
 • Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním aspoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;
 • Uživatel“ znamená jakákoliv právnická a fyzická osoba, která užívá E-shop;
 • Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízená Registrací (t.j. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněná po zadání Přístupových údajů;
 • Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu a pokud je ke Zboží nabízená, tak i licenci k užívání této věci.

2. Proces uzavření smlouvy

 • Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením „Objednat“ v uživatelském rozhraní E-shopu.
 • Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle odst. 1 těchto Obchodních podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením „Objednat“.
 • Bezvýhradním přijetím nabídky podle odst. 2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.
 • Smlouva je uzavřená momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko „Objednat“ Uživatelem dorazí prostřednictvím sítě internet na server, kde je nainstalovaný E-shop.
 • Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, hlavně pravdivě vyplnit svou mailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není povinen a ani oprávněn zadané údaje kontrolovat.
 • Provozovatel zašle Uživateli emailovou správu o uzavření Kupní smlouvy, a to na emailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.

3. Kupní smlouva

 • Uzavřením Kupní smlouvy se stávají účinnými následující ustanovení:
 • Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvolil v uživatelském prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané Zboží cenu, která je uvedenáu tohoto Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.
 • Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodunebo bez udání důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní konání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží není možné dodat.
 • Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn zdržet odeslání Zboží Uživateli.
 • Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel.
  Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného Zboží Uživateli a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí E-shopu.
 • Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžní plnění Provozovateli.
 • Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informace o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen uhradit náklady na provedení této platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.
 • V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je Uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.
 • V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet určený Provozovatelem.
 • Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud není u konkrétně slevy výslovně uvedeno jinak.
 • Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky ani jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetím stranám v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; tyto náklady jsou výhradně náklady Uživatele.
 • Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení Kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.
 • Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Všechny lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou jen orientační.
 • Provozovatel zašle na vyžádání Uživateli daňový doklad – fakturu v elektronické podobě, a to na emailovou adresu Uživatele zadanou u dané objednávky do uživatelského prostředí E-shopu.
 • Pokud je provozovatelem společně se Zbožím poskytnutý Uživateli dar, je darovací smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřená s rozvazovací podmínkou, že pokud dojde k dostoupení od Kupní smlouvy, ruší se daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zakoupeným Zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.
 • Provozovatel poskytuje Uživateli na zakoupené Zboží záruku, pokud je záruční doba uvedená u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž takto uvedená záruka platí pouze pro Spotřebitele.
 • Práva z vadného plnění je Uživatel oprávněný uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla a/nebo provozu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdrží od Uživatele reklamované Zboží.
 • Pokud je v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je použitý, kupuje Uživatel Zboží v použítém stavu, včetně uvedených vad tohoto Zboží.
 • Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného Zboží Uživatelem.
 • Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Smlouvy, přechází na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem převzetí daného Zboží Uživatelem.

4. Uživatelský účet

 • Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.
 • Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.
 • Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce každého Zboží, kterou uživatel učiní po přihlášení se do svého Uživatelského účtu.
 • Uživatel nesmí poskytovat třetím stranám Přístupové údaje, ani jakýkoliv jný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechny přiměřené kroky k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu zodpovídá za neoprávněné užívání těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím stranám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užívání těchto hesel je Uživatel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.
 • Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu oznámí uživateli prostřednictvím E-shopu a/nebo emailovou zprávou na emailovou adresu Uživatele zadanou do databáze E-shopu. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout v lhůtě 3 dnů od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních podmínek (v případě doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od doručení dané emailové zprávy do emailové schránky Uživatele (v případě doručování emailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní lhůtě 3 dnů, o které smluvzní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

5. Informace pro spotřebitele

 • Spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží a nebo dodání několika částí, plyne tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno v lhůtě uvedené v tomto odstavci.
 • Pokud odstoupí Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen oznámit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být snížena, pokud jsou na to splněny zákonné důvody.
 • Pokud odstoupí Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrací Provozovateli poškození a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení Zboží (t.j. cedulky, nálepky apod.), je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.
 • V případě odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy je Provozovatel povinen vrátit Spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného dokladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí Spotřebitele odstoupit od dané Kupní smlouvy.
 • Pokud Spotřebitel na základě Kupní smlouvy obdržel Zboží tvořené movitými věcmi, je povinen ho bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo ho odevzdat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za splněnou i pokud budou věci odeslané Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.
 • Spotřebitel zodpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.
 • Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek.
 • Provozovatel využívá možnost mimosoudního řešení stížnosti spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím emailové adresy obchod@exxalent.com.
 • Provozovatel má právo účtovat si poplatek ve výši do 250 korun při vrácení Zboží, resp. snížit vracenou sumu Spotřebiteli o tuto částku, pokud nebylo Zboží vadné, neboť mu vznikly náklady spojené s dopravou, balením a expedováním zásilky.

6. Reklamační řád

 • Provozovatel odpovídá za to, že Zboží je při převzetí Spotřebitelem bez vad. To neplatí, pokud je předmětem Kupní smlouvy Zboží s vadami, které je Provozovatel, pokud jsou mu známé, nebo s přihlédnutím na všechny okolnosti mu měly být známé, povinen oznámit Spotřebiteli.
 • Pokud obsahuje Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené nebo pokud bylo předmětem Kupní smlouvy Zboží s vadami, které Provozovatel, pokud mu byly vady známé, nebo s přihlédnutím na všechny okolnosti měly být známé, oznámil Spotřebiteli. Pokud se vada týká pouze části Zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu dané části Zboží. Pokud to není možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.
 • Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu části zboží má SPotřebitel i v případě odstritelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádné užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.
 • Pokud Spotřebitel od Kupní smlouvy neodstoupí nebo neuplatní právo na dodání nového Zboží bez vad, ani na výměnu jeho části nebo opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu z ceny Zboží. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu z ceny Zboží i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, stejně jako v případě, že Provozovatel nesjedná nápravu v přiměřené době nebo pokud by sjednání nápravy způsobilo Spotřebiteli značné obtíže.
 • Právo z vadného plnění Spotřebiteli nepřináleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu nebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.
 • Zodpovědnost Provozovatele za vady na Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaném za nižší kupní cenu na vadu, kvůli které byla nižší kupní cena dohodnutá, u Zboží použítého na vaduodpovídající míře používání nebo opotřebění, kterou mělo Zboží při převzetí Spotřebitelem nebo pokud to vyplývá z povahy Zboží.
 • Pokud je na Zboží poskytována záruka, SPotřebitel má právo uplatnit zodpovědnost z vadného plnění v záruční době.
 • Na žádost Spotřebitele je Provozvatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list. Pokud to povaha Zboží umožŇuje, stačí namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list.
 • V případě, že Spotřebitel využije svoje právo na odstranění vad Zboží jeho opravou, u Zboží, u kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož sídle a nebo msíto podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.
 • Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být provedena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.
 •  Lhůta na provedení reklamace neplyne v případě, že Provozovatel neobdržel od Spotřebitele všechny podklady potřebné pro provedení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodané.
 • Provozovatel a nebo jím určený subjekt po řádném provedení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.
 • Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako v případě neodborného zacházení s ním, t.j. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

7. Ochrana osobních údajů

 • Při zpracování osobních údajů Provozovatel postupuje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů.
 • Podrobné informace o tom, jak shromažďujeme, zpracováváme a chráníme osobní údaje našich zákazníků při využívání našich služeb jsou uvedené v zásadách ochrany osobních údajů.

8. Cookies

 • Provozovatel tímto informuje Uživatele, že zpracovává soubory cookies Uživatele, včetně trvalých souborů cookies a Uživatel s tímto vyslovuje svůj souhlas.
 • Souhlas podle předchozího odstavce je udělený na dobu 12 měsíců.
 • Provozovatel zpracovává soubory cookies Uživatele k personalizaci obsahu a reklam, k využívání funkcí sociálních médií a analýzy návštěvnosti. Provozovatel informace o tom, jak E-shop Uživatel využívá, sdílí se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

9. Užívání E-shopu

 • Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradnou licenci k užívání E-shopu způsobem popsaným těmito Obchodními podmínkami.
 • Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.
 • Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu případně přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodu údržby nebo opravy E-shopu.
 • Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Jakoukoliv škodu, která by porušením této povinnosti Uživatele Provozovateli nebo třetím osobám vznikla, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.
 • V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.

10. Prohlášení provozovatele

 • Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jako v elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou vykonávané systematicky a jsou chráněné proti změnám.
 • Vlivem technické chyby v E-shopu může u Zboží dojít k zobrazení kupní ceny, jejíž výška neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a oznámí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od začátku.
 • Uživael bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být pouze ilustrační, nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejich převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy obeznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.
 • Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci kontakt.

11. Právo na odstoupení od kupní smlouvy

 • Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku„) ve lhůtě 14 dní od převzetí Zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, pokud Prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
 • Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí Zboží rozbalit a vyzkoušet ho obdobným způsobem, jaký je obvyklý při nákupu v klasickém kamenném obchodě a to v rozsahu potřebném na zjištění vad, vlastností a funkčnosti Zboží.
 • Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat Zboží zpět nebo ho odevzdat Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím na převzetí Zboží. To neplatí, pokud Prodávající navrhne, že si Zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, pokud bylo Zboží odevzdáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.
 • Odstoupit od smlouvy není možné u Zboží uzavřeného v ochranném obale, který není vhodné vrátit z důvodů ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.
 • V případě, že Kupující už převzal objednané Zboží, je povinen ho vrátit v originálním nepoškozeném balení. V případě, že Kupující vrátí objednané Zboží poškozené, částečně spotřebované resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, ve kterém byl Prodávajícím odeslaný, bere na vědomí, že Prodávající je oprávněný si takto vzniklou škodu, kterou je Prodávající povinen prokázat, uhradit ze sumy, která byla uhrazena kupujícím za objednané Zboží.
 • Kupující je zároveň povinen v odstoupení od smlouvy uvést kontaktní údaje a číslo účtu, na který má být uhrazena suma za objednané Zboží poukázaná ze strany Prodávajícího. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu tyto platby předtím, dokud mu Zboží není doručeno nebo dokud Kupující neprokáže zaslání Zboží zpět prodávajícímu, ledaže by prodávající navrhnul, že si Zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby.
 • Pokud Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, ruší se tato od počátku, jako i každá doplňková smlouva související s Kupní smlouvou, od které Kupující odstoupil. Od Kupujícího není možné požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.
 • Kupující nese náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím na převzetí Zboží. To neplatí, pokud Prodávající souhlasil, že je ponese sám nebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
 • Kupující odpovídá jen za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se Zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného na zjištění vlastností a funkčnosti Zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty Zboží, pokud si Prodávající nesplnil informační povinnost o právu Spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
 • V případě, že Kupující odstoupí od smlouvy a doručí Prodávajícímu Zboží, které je použité, poškozené nebo neúplné, zavazuje se Kupující uhradit Prodávajícímu hodnotu, o kterou se snížila cena Zboží ve smyslu ust. 457 Občanského zákoníku ve skutečné výši a náklady, které vznikly Prodávajícímu v souvislosti s opravou Zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulované podle ceníku pro (po)záruční servis Zboží. Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek uhradit Prodávajícímu náklady nejvýše ve výši rozdílu mezi kupní cenou Zboží a hodnotou Zboží v době odstoupení od Kupní smlouvy.
 • V souladu s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
  • prodej zboží zhotoveného podle osobních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného osobitě pro jednoho spotřebitele,
  • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušený,
  • Prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukuvě-obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru, prodávaných v ochranném obale, pokud spotřebitel tento obal rozbalil.
  • poskytování elektronického obsahu jinak, než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel vyhlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy
  • prodej Zboží, které bylo v čase po uzavření smlouvy a převzetí Zboží od prodávajícího kupujícímu smontován, složen nebo použit takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím není možné bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. složený nebo smontovaný nábytek apod.

12. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči Kupujícímu uzavřením Kupní smlouvy.

13. Účinnost

 • Tyto Obchodní podmínky jsou účinné ode dne 24. srpna 2020.